Nhân Sự

Father Jim Northrop
Father Jim Northrop
Pastor Father Jim Northrop
206-242-5501
frnorthrop@thegraceofpentecost.com
www.thegraceofpentecost.com
Father Ho Mau
Father Ho Mau
Họ và tên: Phanxicô Xaviê Hồ Văn Mậu
Ngày tháng năm sinh: 15 tháng 06
Nơi sinh: Hà Tĩnh, ViệtNam

Ngày nhập chủng viện:

Đi tu ngày 28 /06/1962.
Khấn dòng ngày 24/04 /1972.
Đến Mỹ năm 1998
Tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ về gia đình – Doctor of Family Ministry – tại Graduate Theological Foundation, Indiana, 2007.
Ngày chịu chức linh mục: Ngày 7/07/2001 tại Tổng Giáo phận New Orleans

Công tác mục vụ:

Phụ trách Tu viện Nhà Chúa tại New Orleans.
quản nhiệm cộng đoàn saint Bridg, Lousiana.
Phụ trách cộng đoàn Salem, Oregon.
Chánh xứ Our Lady Queen of Martyrs, Pensacola, Florida.
Huynh Trưởng và Huấn Luyện Viên Hướng Đạo Miền Tây Bắc Hoa Kỳ.

Sister Uyen Tran
Sister Uyen Tran

Họ và tên: Sr. Anna Trần Thị Phương Uyên
honganoll@gmail.com
Ngày sinh: Ngày 08 tháng 12
Nơi sinh: Quảng Nam – Đà Nẵng
Ngày vào dòng: Ngày 13 tháng 9 năm 1992
Ngày vào tiền tập: Ngày 21 tháng 06 năm 1995
Ngày vào nhà tập: Ngày 21 thang 06 năm 1997 Ngày khấn lần đầu: Ngày 09 tháng 05 năm 1999
Ngày khấn trọn đời: Ngày 12 tháng 06 năm 2004Câu Kinh Thánh thích nhất:
“TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH TÔI” (2Cr 5,14).