Hình Ảnh

  • Thánh Lễ Bổn Mạng Thánh Phêrô – Phaolô & đón tiếp Cha Tân Chánh Xứ 2019
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Thánh Lễ Bổn Mạng Thánh Phêrô - Phaolô & đón tiếp Cha Tân Chánh Xứ 2019 » Thánh Lễ Bổn Mạng Thánh Phêrô - Phaolô & đón tiếp Cha Tân Chánh Xứ 2019
   DSC_9318.JPG
   DSC_9323.JPG
   DSC_9326.JPG
   DSC_9335.JPG
   DSC_9340.JPG
   DSC_9343.JPG
   DSC_9097.JPG
   DSC_9100.JPG
   DSC_9106.JPG
   DSC_9107.JPG
   DSC_9108.JPG
   DSC_9111.JPG
   DSC_9112.JPG
   DSC_9113.JPG
   DSC_9114.JPG
   DSC_9115.JPG
   DSC_9119.JPG
   DSC_9120.JPG
   DSC_9121.JPG
   DSC_9122.JPG
   DSC_9124.JPG
   DSC_9126.JPG
   DSC_9127.JPG
   DSC_9129.JPG
   DSC_9132.JPG
   DSC_9134.JPG
   DSC_9139.JPG
   DSC_9140.JPG
   DSC_9142.JPG
   DSC_9143.JPG
   DSC_9144.JPG
   DSC_9146.JPG
   DSC_9148.JPG
   DSC_9149.JPG
   DSC_9151.JPG
   DSC_9154.JPG
   DSC_9156.JPG
   DSC_9159.JPG
   DSC_9161.JPG
   DSC_9163.JPG
   DSC_9169.JPG
   DSC_9173.JPG
   DSC_9175.JPG
   DSC_9176.JPG
   DSC_9179.JPG
   DSC_9182.JPG
   DSC_9187.JPG
   DSC_9191.JPG
   DSC_9192.JPG
   DSC_9193.JPG
   DSC_9196.JPG
   DSC_9197.JPG
   DSC_9202.JPG
   DSC_9204.JPG
   DSC_9211.JPG
   DSC_9213.JPG
   DSC_9217.JPG
   DSC_9224.JPG
   DSC_9228.JPG
   DSC_9229.JPG
   DSC_9239.JPG
   DSC_9262.JPG
   DSC_9264.JPG
   DSC_9267.JPG
   DSC_9270.JPG
   DSC_9272.JPG
   DSC_9276.JPG
   DSC_9279.JPG
   DSC_9281.JPG
   DSC_9289.JPG
   DSC_9291.JPG
   DSC_9301.JPG
   DSC_9303.JPG
   DSC_9309.JPG
   DSC_9311.JPG
   DSC_9312.JPG
   DSC_9314.JPG
   DSC_9316.JPG
   DSC_9318.JPG
   DSC_9323.JPG
   DSC_9326.JPG
   DSC_9335.JPG
   DSC_9340.JPG
   DSC_9343.JPG
   DSC_9097.JPG
   DSC_9100.JPG
   DSC_9106.JPG
   DSC_9107.JPG
   DSC_9108.JPG
   DSC_9111.JPG
  • Thêm Sức – Confirmation 2019
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Thêm Sức – Confirmation 2019 » Thêm Sức – Confirmation 2019
   5P7A4751.JPG
   5P7A4755.JPG
   5P7A4759.JPG
   5P7A4760.JPG
   5P7A4765.JPG
   5P7A4771.JPG
   5P7A4295.JPG
   5P7A4295a.jpg
   5P7A4295b.jpg
   5P7A4295c.jpg
   5P7A4296a.jpg
   5P7A4296b.JPG
   5P7A4307.JPG
   5P7A4310.JPG
   5P7A4315.JPG
   5P7A4317.JPG
   5P7A4318.JPG
   5P7A4323.JPG
   5P7A4332.JPG
   5P7A4336.JPG
   5P7A4340.JPG
   5P7A4341.JPG
   5P7A4346.JPG
   5P7A4349.JPG
   5P7A4352.JPG
   5P7A4353.JPG
   5P7A4356.JPG
   5P7A4359.JPG
   5P7A4361.JPG
   5P7A4364.JPG
   5P7A4367.JPG
   5P7A4372.JPG
   5P7A4376.JPG
   5P7A4379.JPG
   5P7A4384.JPG
   5P7A4394.JPG
   5P7A4398.JPG
   5P7A4402.JPG
   5P7A4408.JPG
   5P7A4413.JPG
   5P7A4415.JPG
   5P7A4418.JPG
   5P7A4426.JPG
   5P7A4434.JPG
   5P7A4438.JPG
   5P7A4441.JPG
   5P7A4445.JPG
   5P7A4451.JPG
   5P7A4452.JPG
   5P7A4458.JPG
   5P7A4465.JPG
   5P7A4473.JPG
   5P7A4478.JPG
   5P7A4493.JPG
   5P7A4501.JPG
   5P7A4507.JPG
   5P7A4508.JPG
   5P7A4518.JPG
   5P7A4526.JPG
   5P7A4529.JPG
   5P7A4535.JPG
   5P7A4540.JPG
   5P7A4546.JPG
   5P7A4549.JPG
   5P7A4554.JPG
   5P7A4557.JPG
   5P7A4561.JPG
   5P7A4568.JPG
   5P7A4576.JPG
   5P7A4584.JPG
   5P7A4585.JPG
   5P7A4587.JPG
   5P7A4594.JPG
   5P7A4598.JPG
   5P7A4603.JPG
   5P7A4607.JPG
   5P7A4610.JPG
   5P7A4615.JPG
   5P7A4618.JPG
   5P7A4621.JPG
   5P7A4623.JPG
   5P7A4624.JPG
   5P7A4629.JPG
   5P7A4632.JPG
   5P7A4635.JPG
   5P7A4637.JPG
   5P7A4639.JPG
   5P7A4647.JPG
   5P7A4648.JPG
   5P7A4654.JPG
   5P7A4658.JPG
   5P7A4660.JPG
   5P7A4666.JPG
   5P7A4673.JPG
   5P7A4678.JPG
   5P7A4683.JPG
   5P7A4686.JPG
   5P7A4688.JPG
   5P7A4690.JPG
   5P7A4696.JPG
   5P7A4698.JPG
   5P7A4700.JPG
   5P7A4703.JPG
   5P7A4710.JPG
   5P7A4713.JPG
   5P7A4716.JPG
   5P7A4732.JPG
   5P7A4740.JPG
   5P7A4745.JPG
   5P7A4751.JPG
   5P7A4755.JPG
   5P7A4759.JPG
   5P7A4760.JPG
   5P7A4765.JPG
   5P7A4771.JPG
   5P7A4295.JPG
   5P7A4295a.jpg
   5P7A4295b.jpg
   5P7A4295c.jpg
   5P7A4296a.jpg
   5P7A4296b.JPG
  • Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu 2019
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu 2019 » Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu 2019
   DSC_6684.JPG
   DSC_6688.JPG
   DSC_6702.JPG
   DSC_6708.JPG
   DSC_6710.JPG
   DSC_6715.JPG
   DSC_6223.JPG
   DSC_6224.JPG
   DSC_6225.JPG
   DSC_6226.JPG
   DSC_6229.JPG
   DSC_6230.JPG
   DSC_6231.JPG
   DSC_6233.JPG
   DSC_6236.JPG
   DSC_6239.JPG
   DSC_6241.JPG
   DSC_6242.JPG
   DSC_6247.JPG
   DSC_6251.JPG
   DSC_6253.JPG
   DSC_6257.JPG
   DSC_6262.JPG
   DSC_6264.JPG
   DSC_6270.JPG
   DSC_6274.JPG
   DSC_6282.JPG
   DSC_6286.JPG
   DSC_6288.JPG
   DSC_6289.JPG
   DSC_6299.JPG
   DSC_6298.JPG
   DSC_6308.JPG
   DSC_6319.JPG
   DSC_6320.JPG
   DSC_6324.JPG
   DSC_6325.JPG
   DSC_6331.JPG
   DSC_6333.JPG
   DSC_6335.JPG
   DSC_6336.JPG
   DSC_6337.JPG
   DSC_6338.JPG
   DSC_6341.JPG
   DSC_6347.JPG
   DSC_6361.JPG
   DSC_6370.JPG
   DSC_6374.JPG
   DSC_6376.JPG
   DSC_6379.JPG
   DSC_6381.JPG
   DSC_6386.JPG
   DSC_6390.JPG
   DSC_6395.JPG
   DSC_6392.JPG
   DSC_6429.JPG
   DSC_6394.JPG
   DSC_6421.JPG
   DSC_6410.JPG
   DSC_6416.JPG
   DSC_6431.JPG
   DSC_6435.JPG
   DSC_6438.JPG
   DSC_6440.JPG
   DSC_6441.JPG
   DSC_6445.JPG
   DSC_6446.JPG
   DSC_6449.JPG
   DSC_6451.JPG
   DSC_6453.JPG
   DSC_6457.JPG
   DSC_6460.JPG
   DSC_6462.JPG
   DSC_6467.JPG
   DSC_6469.JPG
   DSC_6472.JPG
   DSC_6473.JPG
   DSC_6476.JPG
   DSC_6478.JPG
   DSC_6484.JPG
   DSC_6490.JPG
   DSC_6494.JPG
   DSC_6498.JPG
   DSC_6502.JPG
   DSC_6506.JPG
   DSC_6508.JPG
   DSC_6518.JPG
   DSC_6522.JPG
   DSC_6530.JPG
   DSC_6534.JPG
   DSC_6542.JPG
   DSC_6546.JPG
   DSC_6562.JPG
   DSC_6566.JPG
   DSC_6571.JPG
   DSC_6573.JPG
   DSC_6576.JPG
   DSC_6584.JPG
   DSC_6587.JPG
   DSC_6591.JPG
   DSC_6593.JPG
   DSC_6605.JPG
   DSC_6610.JPG
   DSC_6615.JPG
   DSC_6619.JPG
   DSC_6624.JPG
   DSC_6631.JPG
   DSC_6636.JPG
   DSC_6645.JPG
   DSC_6648.JPG
   DSC_6663.JPG
   DSC_6665.JPG
   DSC_6668.JPG
   DSC_6672.JPG
   DSC_6675.JPG
   DSC_6676.JPG
   DSC_6679.JPG
   DSC_6681.JPG
   DSC_6684.JPG
   DSC_6688.JPG
   DSC_6702.JPG
   DSC_6708.JPG
   DSC_6710.JPG
   DSC_6715.JPG
   DSC_6223.JPG
   DSC_6224.JPG
   DSC_6225.JPG
   DSC_6226.JPG
   DSC_6229.JPG
   DSC_6230.JPG
  • Ngày Thánh Mẫu La Vang 2019
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Ngày Thánh Mẫu La Vang 2019 » Ngày Thánh Mẫu La Vang 2019
   DSC_0802.JPG
   DSC_0811.JPG
   DSC_0814.JPG
   DSC_0816.JPG
   DSC_0818.JPG
   DSC_0819.JPG
   DSC_0629.JPG
   DSC_0636.JPG
   DSC_0647.JPG
   DSC_0651.JPG
   DSC_0797.JPG
   DSC_0660.JPG
   DSC_0667.JPG
   DSC_0674.JPG
   DSC_0677.JPG
   DSC_0669.JPG
   DSC_0671.JPG
   DSC_0672.JPG
   DSC_0673.JPG
   DSC_0674.JPG
   DSC_0677.JPG
   DSC_0679.JPG
   DSC_0681.JPG
   DSC_0684.JPG
   DSC_0689.JPG
   DSC_0694.JPG
   DSC_0696.JPG
   DSC_0698.JPG
   DSC_0704.JPG
   DSC_0710.JPG
   DSC_0713.JPG
   DSC_0714.JPG
   DSC_0716.JPG
   DSC_0718.JPG
   DSC_0720.JPG
   DSC_0722.JPG
   DSC_0724.JPG
   DSC_0728.JPG
   DSC_0731.JPG
   DSC_0728.JPG
   DSC_0731.JPG
   DSC_0737.JPG
   DSC_0741.JPG
   DSC_0737.JPG
   DSC_0741.JPG
   DSC_0755.JPG
   DSC_0761.JPG
   DSC_0766.JPG
   DSC_0775.JPG
   DSC_0778.JPG
   DSC_0779.JPG
   DSC_0782.JPG
   DSC_0788.JPG
   DSC_0799.JPG
   DSC_0802.JPG
   DSC_0811.JPG
   DSC_0814.JPG
   DSC_0816.JPG
   DSC_0818.JPG
   DSC_0819.JPG
   DSC_0629.JPG
   DSC_0636.JPG
   DSC_0647.JPG
   DSC_0651.JPG
   DSC_0797.JPG
   DSC_0660.JPG
  • Đại Hội Gia Đình Kỳ 3, GIÁO DỤC GIA ĐÌNH 2019
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Đại Hội Gia Đình Kỳ 3, GIÁO DỤC GIA ĐÌNH » Đại Hội Gia Đình Kỳ 3, GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
   DSC_0361.JPG
   DSC_0374.JPG
   DSC_0379.JPG
   DSC_0380.JPG
   DSC_0384.JPG
   DSC_0336.JPG
   DSC_0340.JPG
   _MG_0652.JPG
   _MG_0655.JPG
   _MG_0660.JPG
   _MG_0663.JPG
   _MG_0664.JPG
   _MG_0667.JPG
   _MG_0672.JPG
   _MG_0674.JPG
   _MG_0677.JPG
   _MG_0685.JPG
   _MG_0687.JPG
   _MG_0691.JPG
   _MG_0692.JPG
   _MG_0699.JPG
   _MG_0704.JPG
   _MG_0712.JPG
   _MG_0714.JPG
   _MG_0718.JPG
   _MG_0720.JPG
   _MG_0722.JPG
   _MG_0724.JPG
   _MG_0728.JPG
   _MG_0736.JPG
   _MG_0740.JPG
   _MG_0741.JPG
   _MG_0742.JPG
   _MG_0744.JPG
   _MG_0750.JPG
   _MG_0753.JPG
   _MG_0754.JPG
   20190308_192600.jpg
   MG_0755.jpg
   DSC_0275.JPG
   DSC_0276.JPG
   DSC_0275.JPG
   MG_0755.jpg
   DSC_0276.JPG
   DSC_0279.JPG
   DSC_0282.jpg
   DSC_0316.JPG
   DSC_0320.JPG
   DSC_0327.JPG
   DSC_0332.JPG
   DSC_0342.JPG
   DSC_0346.JPG
   DSC_0350.JPG
   DSC_0361.JPG
   DSC_0374.JPG
   DSC_0379.JPG
   DSC_0380.JPG
   DSC_0384.JPG
   DSC_0336.JPG
   DSC_0340.JPG
   _MG_0652.JPG
   _MG_0655.JPG
   _MG_0660.JPG
   _MG_0663.JPG
   _MG_0664.JPG
  • Hội Nhạc Thiên Quốc 2018.
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hội Nhạc Thiên Quôc 2018 » Hội Nhạc Thiên Quôc 2018
   IMG_6626.jpg
   IMG_6631.jpg
   IMG_6633.jpg
   IMG_6638.jpg
   IMG_6643.jpg
   IMG_6645.jpg
   DSC_0037.jpg
   DSC_0032.jpg
   DSC_0042.jpg
   DSC_0079.jpg
   DSC_0080.jpg
   DSC_0091.jpg
   DSC_0105.jpg
   DSC_0106.jpg
   DSC_0114.jpg
   DSC_0123.jpg
   DSC_0124.jpg
   DSC_0129.jpg
   DSC_0137.jpg
   DSC_0155.jpg
   DSC_0158.jpg
   DSC_0167.jpg
   DSC_0172.jpg
   DSC_0193.jpg
   DSC_0202.jpg
   DSC_0212.jpg
   DSC_0225.jpg
   DSC_0227.jpg
   DSC_0227.jpg
   DSC_0229.jpg
   DSC_0236.jpg
   DSC_0247.jpg
   DSC_0254.jpg
   DSC_0258.jpg
   DSC_0271.jpg
   DSC_0275.jpg
   IMG_6493.jpg
   IMG_6497.jpg
   IMG_6498.jpg
   IMG_6505.jpg
   IMG_6507.jpg
   IMG_6511.jpg
   IMG_6523.jpg
   IMG_6528.jpg
   IMG_6529.jpg
   IMG_6532.jpg
   IMG_6536.jpg
   IMG_6540.jpg
   IMG_6544.jpg
   IMG_6555.jpg
   IMG_6564.jpg
   IMG_6577.jpg
   IMG_6585.jpg
   IMG_6589.jpg
   IMG_6591.jpg
   IMG_6593.jpg
   IMG_6596.jpg
   IMG_6604.jpg
   IMG_6607.jpg
   IMG_6611.jpg
   IMG_6613.jpg
   IMG_6616.jpg
   IMG_6626.jpg
   IMG_6631.jpg
   IMG_6633.jpg
   IMG_6638.jpg
   IMG_6643.jpg
   IMG_6645.jpg
   DSC_0037.jpg
   DSC_0032.jpg
   DSC_0042.jpg
   DSC_0079.jpg
   DSC_0080.jpg
   DSC_0091.jpg
  Giáo xứ tổ chức mừng đón Tết Trung Thu truyền thống cho các em thiếu nhi năm 2018.
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Trung Thu 2018 » Trung Thu 2018
   IMG_0457.JPG
   IMG_0458.JPG
   IMG_0459.JPG
   IMG_0461.JPG
   IMG_0462.JPG
   IMG_0464.JPG
   IMG_0300.JPG
   IMG_0298.JPG
   IMG_0297.JPG
   IMG_0292.JPG
   IMG_0295.JPG
   IMG_0285.JPG
   IMG_0301.JPG
   IMG_0302.JPG
   IMG_0303.JPG
   IMG_0305.JPG
   IMG_0306.JPG
   IMG_0308.JPG
   IMG_0310.JPG
   IMG_0311.JPG
   IMG_0312.JPG
   IMG_0313.JPG
   IMG_0314.JPG
   IMG_0322.JPG
   IMG_0323.JPG
   IMG_0326.JPG
   IMG_0328.JPG
   IMG_0329.JPG
   IMG_0331.JPG
   IMG_0332.JPG
   IMG_0333.JPG
   IMG_0335.JPG
   IMG_0337.JPG
   IMG_0338.JPG
   IMG_0339.JPG
   IMG_0340.JPG
   IMG_0342.JPG
   IMG_0343.JPG
   IMG_0344.JPG
   IMG_0346.JPG
   IMG_0347.JPG
   IMG_0348.JPG
   IMG_0349.JPG
   IMG_0350.JPG
   IMG_0351.JPG
   IMG_0352.JPG
   IMG_0353.JPG
   IMG_0355.JPG
   IMG_0356.JPG
   IMG_0357.JPG
   IMG_0358.JPG
   IMG_0359.JPG
   IMG_0361.JPG
   IMG_0362.JPG
   IMG_0364.JPG
   IMG_0365.JPG
   IMG_0366.JPG
   IMG_0367.JPG
   IMG_0368.JPG
   IMG_0369.JPG
   IMG_0371.JPG
   IMG_0372.JPG
   IMG_0373.JPG
   IMG_0374.JPG
   IMG_0375.JPG
   IMG_0376.JPG
   IMG_0377.JPG
   IMG_0379.JPG
   IMG_0381.JPG
   IMG_0384.JPG
   IMG_0386.JPG
   IMG_0388.JPG
   IMG_0389.JPG
   IMG_0390.JPG
   IMG_0391.JPG
   IMG_0393.JPG
   IMG_0398.JPG
   IMG_0400.JPG
   IMG_0401.JPG
   IMG_0402.JPG
   IMG_0404.JPG
   IMG_0405.JPG
   IMG_0406.JPG
   IMG_0407.JPG
   IMG_0412.JPG
   IMG_0416.JPG
   IMG_0420.JPG
   IMG_0423.JPG
   IMG_0426.JPG
   IMG_0429.JPG
   IMG_0433.JPG
   IMG_0438.JPG
   IMG_0441.JPG
   IMG_0430.JPG
   IMG_0432.JPG
   IMG_0435.JPG
   IMG_0437.JPG
   IMG_0442.JPG
   IMG_0443.JPG
   IMG_0445.JPG
   IMG_0446.JPG
   IMG_0447.JPG
   IMG_0449.JPG
   IMG_0450.JPG
   IMG_0451.JPG
   IMG_0414.JPG
   IMG_0415.JPG
   IMG_0417.JPG
   IMG_0418.JPG
   IMG_0422.JPG
   IMG_0424.JPG
   IMG_0425.JPG
   IMG_0452.JPG
   IMG_0453.JPG
   IMG_0455.JPG
   IMG_0457.JPG
   IMG_0458.JPG
   IMG_0459.JPG
   IMG_0461.JPG
   IMG_0462.JPG
   IMG_0464.JPG
   IMG_0300.JPG
   IMG_0298.JPG
   IMG_0297.JPG
   IMG_0292.JPG
   IMG_0295.JPG
   IMG_0285.JPG
  Ngày Hiệp Nhất của giáo xứ năm 2018: mọi thành phần dân Chúa hân hoan tề tựu dâng thánh lễ và tham gia các hoạt động vui chơi,ăn uống trong tinh thần hiệp nhất.
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Ngày Hiệp Nhất 2018 » Ngày Hiệp Nhất 2018
   IMG_6325.JPG
   IMG_6350.JPG
   IMG_6355.JPG
   IMG_6371.JPG
   IMG_6376.JPG
   IMG_6378.JPG
   IMG_0189.JPG
   IMG_0192.JPG
   IMG_0195.JPG
   IMG_0196.JPG
   IMG_0197.JPG
   IMG_0198.JPG
   IMG_0199.JPG
   IMG_0204.JPG
   IMG_0205.JPG
   IMG_0207.JPG
   IMG_0208.JPG
   IMG_0210.JPG
   IMG_0213.JPG
   IMG_0214.JPG
   IMG_0215.JPG
   IMG_0217.JPG
   IMG_0218.JPG
   IMG_0219.JPG
   IMG_0221.JPG
   IMG_0223.JPG
   IMG_0225.JPG
   IMG_0226.JPG
   IMG_0229.JPG
   IMG_0232.JPG
   IMG_0233.JPG
   IMG_0236.JPG
   IMG_0239.JPG
   IMG_0240.JPG
   IMG_0241.JPG
   IMG_0243.JPG
   IMG_0244.JPG
   IMG_0247.JPG
   IMG_0252.JPG
   IMG_0255.JPG
   IMG_0259.JPG
   IMG_0260.JPG
   IMG_0266.JPG
   IMG_0267.JPG
   IMG_0269.JPG
   IMG_0272.JPG
   IMG_0273.JPG
   IMG_0275.JPG
   IMG_0276.JPG
   IMG_0277.JPG
   IMG_0278.JPG
   DSC_0013.JPG
   DSC_0017.JPG
   DSC_0048.JPG
   DSC_0050.JPG
   DSC_0073.JPG
   DSC_0080.JPG
   DSC_0103.JPG
   DSC_0113.JPG
   DSC_0130.JPG
   DSC_0162.JPG
   DSC_0165.JPG
   DSC_0173.JPG
   DSC_0183.JPG
   DSC_0185.JPG
   DSC0150.JPG
   IMG_0444.JPG
   IMG_0452.JPG
   IMG_0456.JPG
   IMG_0467.JPG
   IMG_0469.JPG
   IMG_0475.JPG
   IMG_6129.JPG
   IMG_6140.JPG
   IMG_6147.JPG
   IMG_6151.JPG
   IMG_6160.JPG
   IMG_6162.JPG
   IMG_6171.JPG
   IMG_6176.JPG
   IMG_6182.JPG
   IMG_6208.JPG
   IMG_6214.JPG
   IMG_6218.JPG
   IMG_6228.JPG
   IMG_6250.JPG
   IMG_6271.JPG
   IMG_6292.JPG
   IMG_6298.JPG
   IMG_6307.JPG
   IMG_6325.JPG
   IMG_6350.JPG
   IMG_6355.JPG
   IMG_6371.JPG
   IMG_6376.JPG
   IMG_6378.JPG
   IMG_0189.JPG
   IMG_0192.JPG
   IMG_0195.JPG
   IMG_0196.JPG
   IMG_0197.JPG
   IMG_0198.JPG
  Thánh lễ và tiệc mừng lễ thánh Monica, bổn mạng Hội Hiền Mẫu của giáo xứ năm 2018.
  • Home » Tin Tức » Hình Ảnh » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018 » Hội Hiền Mẫu Mừng Bổn Mạng 2018
   DSC_0092.JPG
   DSC_0099.JPG
   DSC_0111.JPG
   DSC_0113.JPG
   DSC_0118.JPG
   DSC_0121.JPG
   DSC_0899.JPG
   DSC_0905.JPG
   DSC_0908.JPG
   DSC_0909.JPG
   DSC_0911.JPG
   DSC_0913.JPG
   DSC_0925.JPG
   DSC_0927.JPG
   DSC_0932.JPG
   DSC_0934.JPG
   DSC_0939.JPG
   DSC_0942.JPG