Liên Lạc

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Cộng Đoàn Đức Tin Thánh Phêrô & Phaolô

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168
Tel: (206) 735-7598
Email: Ducmeloducseattle@gmail.com