Lịch Sử GX

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức
Cộng Đoàn Đức Tin Thánh Phêrô & Phaolô
Tóm tắt lịch sử của Cộng Đoàn Đức Tin Thánh Phêrô & Phaolô SW Seattle

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vùng SW Seattle được thành lập vào năm 1978 do Cha Phan Hữu Hậu, vị linh mục Việt Nam đầu tiên trong Tổng Giáo Phận Seattle. Trong thời gian đó, Thánh Lễ Việt Nam được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Seattle. Sau đó Thánh Lễ này được chuyển đến nhà thờ Thánh Gia ở Roxbury rồi chuyển đến nhà thờ Thánh Bernadette ở Burien.

Vào năm 2002, dưới sự hướng dẫn của Cha Anthony Vũ Hùng Tôn, tuyên úy mới của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và với sự chào đón của Cha Gerald Mayovsky, chánh xứ cùng với giáo dân tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức, cộng đoàn Công giáo Việt Nam SW bắt đầu cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ này.

Trong tháng 7 năm 2009, Đức Tổng Giám Mục Alexander Brunett yêu cầu sát nhập cộng đoàn Việt Nam này vào cộng đoàn đức tin của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức và chỉ định Cha Anthony Trần Hữu Lân làm phó xứ.

Kể từ đó, cộng đoàn người Việt đã phát triển từ một nhóm chỉ có một Thánh Lễ Chúa Nhật đã lên đến hơn 1000 giáo dân với bốn Thánh Lễ mỗi cuối tuần tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức.

Chúng tôi, những người công giáo Việt Nam luôn biết ơn tất cả các giáo dân tại Đức Mẹ Lộ Đức đã dành cho chúng tôi có một nơi để thờ phượng và thăng tiến trong đức tin, tình yêu và phục vụ.

Chúng tôi mong có nhiều cơ hội để làm việc và xây dựng một mối dây liên kết để có một cộng đoàn mạnh mẽ hơn trong tương lai với sự hướng dẫn của vị tân chánh xứ.