Sister Uyen Tran

annauyen12@gmail.com | 206.330.4342

Ngày sinh: Ngày 08 tháng 12

Nơi sinh: Quảng Nam – Đà Nẵng

Ngày vào dòng: Ngày 13 tháng 9 năm 1992

Ngày vào tiền tập: Ngày 21 tháng 06 năm 1995 

Ngày vào nhà tập: Ngày 21 thang 06 năm 1997 

Ngày khấn lần đầu: Ngày 09 tháng 05 năm 1999 

Ngày khấn trọn đời: Ngày 12 tháng 06 năm 2004

Câu Kinh Thánh thích nhất:
“TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH TÔI” (2Cr 5,14).