Hình ảnh và Sinh hoạt của Ban Giáo Lý

  • Giáo Lý Hôn Nhân 2019
  • DSC_0252.JPG
   DSC_0256.JPG
   DSC_0258.JPG
   DSC_0262.JPG
   DSC_0264.JPG
   DSC_0265.JPG
   DSC_0191.JPG
   DSC_0193.JPG
   DSC_0195.JPG
   DSC_0196.JPG
   DSC_0197.JPG
   DSC_0202.JPG
   DSC_0204.JPG
   DSC_0207.JPG
   DSC_0208.JPG
   DSC_0210.JPG
   DSC_0212.JPG
   DSC_0216.JPG
   DSC_0218.JPG
   DSC_0222.JPG
   DSC_0224.JPG
   DSC_0228.JPG
   DSC_0232.JPG
   DSC_0234.JPG
   DSC_0235.JPG
   DSC_0237.JPG
   DSC_0243.JPG
   DSC_0246.JPG
   DSC_0251.JPG
   DSC_0252.JPG
   DSC_0256.JPG
   DSC_0258.JPG
   DSC_0262.JPG
   DSC_0264.JPG
   DSC_0265.JPG
   DSC_0191.JPG
   DSC_0193.JPG
   DSC_0195.JPG
   DSC_0196.JPG
   DSC_0197.JPG
   DSC_0202.JPG
  • Thêm Sức – Confirmation 2019
  • 5P7A4751.JPG
   5P7A4755.JPG
   5P7A4759.JPG
   5P7A4760.JPG
   5P7A4765.JPG
   5P7A4771.JPG
   5P7A4295.JPG
   5P7A4295a.jpg
   5P7A4295b.jpg
   5P7A4295c.jpg
   5P7A4296a.jpg
   5P7A4296b.JPG
   5P7A4307.JPG
   5P7A4310.JPG
   5P7A4315.JPG
   5P7A4317.JPG
   5P7A4318.JPG
   5P7A4323.JPG
   5P7A4332.JPG
   5P7A4336.JPG
   5P7A4340.JPG
   5P7A4341.JPG
   5P7A4346.JPG
   5P7A4349.JPG
   5P7A4352.JPG
   5P7A4353.JPG
   5P7A4356.JPG
   5P7A4359.JPG
   5P7A4361.JPG
   5P7A4364.JPG
   5P7A4367.JPG
   5P7A4372.JPG
   5P7A4376.JPG
   5P7A4379.JPG
   5P7A4384.JPG
   5P7A4394.JPG
   5P7A4398.JPG
   5P7A4402.JPG
   5P7A4408.JPG
   5P7A4413.JPG
   5P7A4415.JPG
   5P7A4418.JPG
   5P7A4426.JPG
   5P7A4434.JPG
   5P7A4438.JPG
   5P7A4441.JPG
   5P7A4445.JPG
   5P7A4451.JPG
   5P7A4452.JPG
   5P7A4458.JPG
   5P7A4465.JPG
   5P7A4473.JPG
   5P7A4478.JPG
   5P7A4493.JPG
   5P7A4501.JPG
   5P7A4507.JPG
   5P7A4508.JPG
   5P7A4518.JPG
   5P7A4526.JPG
   5P7A4529.JPG
   5P7A4535.JPG
   5P7A4540.JPG
   5P7A4546.JPG
   5P7A4549.JPG
   5P7A4554.JPG
   5P7A4557.JPG
   5P7A4561.JPG
   5P7A4568.JPG
   5P7A4576.JPG
   5P7A4584.JPG
   5P7A4585.JPG
   5P7A4587.JPG
   5P7A4594.JPG
   5P7A4598.JPG
   5P7A4603.JPG
   5P7A4607.JPG
   5P7A4610.JPG
   5P7A4615.JPG
   5P7A4618.JPG
   5P7A4621.JPG
   5P7A4623.JPG
   5P7A4624.JPG
   5P7A4629.JPG
   5P7A4632.JPG
   5P7A4635.JPG
   5P7A4637.JPG
   5P7A4639.JPG
   5P7A4647.JPG
   5P7A4648.JPG
   5P7A4654.JPG
   5P7A4658.JPG
   5P7A4660.JPG
   5P7A4666.JPG
   5P7A4673.JPG
   5P7A4678.JPG
   5P7A4683.JPG
   5P7A4686.JPG
   5P7A4688.JPG
   5P7A4690.JPG
   5P7A4696.JPG
   5P7A4698.JPG
   5P7A4700.JPG
   5P7A4703.JPG
   5P7A4710.JPG
   5P7A4713.JPG
   5P7A4716.JPG
   5P7A4732.JPG
   5P7A4740.JPG
   5P7A4745.JPG
   5P7A4751.JPG
   5P7A4755.JPG
   5P7A4759.JPG
   5P7A4760.JPG
   5P7A4765.JPG
   5P7A4771.JPG
   5P7A4295.JPG
   5P7A4295a.jpg
   5P7A4295b.jpg
   5P7A4295c.jpg
   5P7A4296a.jpg
   5P7A4296b.JPG
  • Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu 2019 / First Communion
  • DSC_6684.JPG
   DSC_6688.JPG
   DSC_6702.JPG
   DSC_6708.JPG
   DSC_6710.JPG
   DSC_6715.JPG
   DSC_6223.JPG
   DSC_6224.JPG
   DSC_6225.JPG
   DSC_6226.JPG
   DSC_6229.JPG
   DSC_6230.JPG
   DSC_6231.JPG
   DSC_6233.JPG
   DSC_6236.JPG
   DSC_6239.JPG
   DSC_6241.JPG
   DSC_6242.JPG
   DSC_6247.JPG
   DSC_6251.JPG
   DSC_6253.JPG
   DSC_6257.JPG
   DSC_6262.JPG
   DSC_6264.JPG
   DSC_6270.JPG
   DSC_6274.JPG
   DSC_6282.JPG
   DSC_6286.JPG
   DSC_6288.JPG
   DSC_6289.JPG
   DSC_6299.JPG
   DSC_6298.JPG
   DSC_6308.JPG
   DSC_6319.JPG
   DSC_6320.JPG
   DSC_6324.JPG
   DSC_6325.JPG
   DSC_6331.JPG
   DSC_6333.JPG
   DSC_6335.JPG
   DSC_6336.JPG
   DSC_6337.JPG
   DSC_6338.JPG
   DSC_6341.JPG
   DSC_6347.JPG
   DSC_6361.JPG
   DSC_6370.JPG
   DSC_6374.JPG
   DSC_6376.JPG
   DSC_6379.JPG
   DSC_6381.JPG
   DSC_6386.JPG
   DSC_6390.JPG
   DSC_6395.JPG
   DSC_6392.JPG
   DSC_6429.JPG
   DSC_6394.JPG
   DSC_6421.JPG
   DSC_6410.JPG
   DSC_6416.JPG
   DSC_6431.JPG
   DSC_6435.JPG
   DSC_6438.JPG
   DSC_6440.JPG
   DSC_6441.JPG
   DSC_6445.JPG
   DSC_6446.JPG
   DSC_6449.JPG
   DSC_6451.JPG
   DSC_6453.JPG
   DSC_6457.JPG
   DSC_6460.JPG
   DSC_6462.JPG
   DSC_6467.JPG
   DSC_6469.JPG
   DSC_6472.JPG
   DSC_6473.JPG
   DSC_6476.JPG
   DSC_6478.JPG
   DSC_6484.JPG
   DSC_6490.JPG
   DSC_6494.JPG
   DSC_6498.JPG
   DSC_6502.JPG
   DSC_6506.JPG
   DSC_6508.JPG
   DSC_6518.JPG
   DSC_6522.JPG
   DSC_6530.JPG
   DSC_6534.JPG
   DSC_6542.JPG
   DSC_6546.JPG
   DSC_6562.JPG
   DSC_6566.JPG
   DSC_6571.JPG
   DSC_6573.JPG
   DSC_6576.JPG
   DSC_6584.JPG
   DSC_6587.JPG
   DSC_6591.JPG
   DSC_6593.JPG
   DSC_6605.JPG
   DSC_6610.JPG
   DSC_6615.JPG
   DSC_6619.JPG
   DSC_6624.JPG
   DSC_6631.JPG
   DSC_6636.JPG
   DSC_6645.JPG
   DSC_6648.JPG
   DSC_6663.JPG
   DSC_6665.JPG
   DSC_6668.JPG
   DSC_6672.JPG
   DSC_6675.JPG
   DSC_6676.JPG
   DSC_6679.JPG
   DSC_6681.JPG
   DSC_6684.JPG
   DSC_6688.JPG
   DSC_6702.JPG
   DSC_6708.JPG
   DSC_6710.JPG
   DSC_6715.JPG
   DSC_6223.JPG
   DSC_6224.JPG
   DSC_6225.JPG
   DSC_6226.JPG
   DSC_6229.JPG
   DSC_6230.JPG
  • Giáo Lý Tân Tòng 2019
  • DSC_0224.JPG
   DSC_0232.JPG
   DSC_0273.JPG
   DSC_0280.JPG
   DSC_0281.JPG
   DSC_0287.JPG
   DSC_0004.JPG
   DSC_0012.JPG
   DSC_0017.JPG
   DSC_0020.JPG
   DSC_0033.JPG
   DSC_0044.JPG
   DSC_0053.JPG
   DSC_0064.JPG
   DSC_0071.JPG
   DSC_0076.JPG
   DSC_0080.JPG
   DSC_0084.JPG
   DSC_0097.JPG
   DSC_0109.JPG
   DSC_0115.JPG
   DSC_0117.JPG
   DSC_0121.JPG
   DSC_0123.JPG
   DSC_0131.JPG
   DSC_0135.JPG
   DSC_0142.JPG
   DSC_0148.JPG
   DSC_0152.JPG
   DSC_0166.JPG
   DSC_0171.JPG
   DSC_0176.JPG
   DSC_0180.JPG
   DSC_0194.JPG
   DSC_0204.JPG
   DSC_0215.JPG
   DSC_0219.JPG
   DSC_0224.JPG
   DSC_0232.JPG
   DSC_0273.JPG
   DSC_0280.JPG
   DSC_0281.JPG
   DSC_0287.JPG
   DSC_0004.JPG
   DSC_0012.JPG
   DSC_0017.JPG
   DSC_0020.JPG
   DSC_0033.JPG
   DSC_0044.JPG
  • Tỉnh Tâm Khối Thêm Sức 2019/ Retreat Confirmation
   • IMG_0112.jpg
    IMG_0121.jpg
    IMG_0645.jpg
    IMG_0646.jpg
    IMG_3054.jpg
    IMG_7839.jpg
    1.jpg
    ConfRetreat-1.jpg
    ConfRetreat-28.jpg
    ConfRetreat-39.jpg
    ConfRetreat-48.jpg
    ConfRetreat-57.jpg
    ConfRetreat-72.jpg
    ConfRetreat-96.jpg
    ConfRetreat-107.jpg
    ConfRetreat-115.jpg
    ConfRetreat-138.jpg
    ConfRetreat-167.jpg
    ConfRetreat-177.jpg
    ConfRetreat-186.jpg
    DSC_0018.jpg
    DSC_0019.jpg
    DSC_0031.jpg
    DSC_0032.jpg
    DSC_0035.jpg
    DSC_0044.jpg
    DSC_0068.jpg
    DSC_0078.jpg
    DSC_0097.jpg
    DSC_0100.jpg
    DSC_0102.jpg
    DSC_0119.jpg
    DSC_0122.jpg
    DSC_0129.jpg
    DSC_0139.jpg
    DSC_0141.jpg
    DSC_0171.jpg
    DSC_0232.jpg
    DSC_0236.jpg
    DSC_0276.jpg
    DSC_0281.jpg
    DSC_0311.jpg
    DSC_0332.jpg
    IMG_0078 - Copy.jpg
    IMG_0103.jpg
    IMG_0112.jpg
    IMG_0121.jpg
    IMG_0645.jpg
    IMG_0646.jpg
    IMG_3054.jpg
    IMG_7839.jpg
    1.jpg
    ConfRetreat-1.jpg
    ConfRetreat-28.jpg
    ConfRetreat-39.jpg
    ConfRetreat-48.jpg
    ConfRetreat-57.jpg