Ban Ngành

 • Hôi Đồng Mục Vụ –    Richard (Vu)Nguyễn pastoralcouncil@ollp.org
 • Hội Đồng Tài Chánh –   Tom Ngô financialcouncil@ollp.org
 • Thừa TV T. Thể –          Dominic Ngô Quang Trung      206-767-9070
 • Thừa TV Lời Chúa –    Ph. Xaviê Đinh Khắc Ân            206-790-3162
 • Phục Vụ Bàn Thờ –     Antôn Nguyễn Son Trung         206-434-9724
 • Giúp lễ –                        Dương Quỳnh Lân                     206-462-9999
 • Kỹ thuật –                     Vicentê Nguyễn Viết Tý            206-762-3932
 • Ban Tương Tế-Xã Hội – Maria Trần Kim Hương         206-816-4279
 • Ban Giáo Lý Đức Tin/Children & Adult Faith Formation
 • Ban tiếp dẫn –              Đaminh Đinh Thế Hiệp             206-369-9940
 • Ban Truyền Thông-    Phanxicô X. Ng. Đình Thạc        206-931-3871
 • Âm Thanh Ánh Sáng –  Augustino Ng. Minh Toàn        206-306-6127
 • PT giấy tờ Tiêu Hôn –    Giuse Đỗ Huy Vũ                     206-412-0206
 • CTCĐ Phêrô –                  Vũ Hoàng Hải Phượng            206-306-3606
 • CTCĐ Đức Mẹ Lộ Đức – Nguyễn Tiến                            206-370-0219
 • CTCĐ Xaviê Cần –           Trưởng Nghĩa                          206-466-7117
 • CTCĐ Ave Maria –          Khổng Bình                              206-859-3289
 • Việt Ngữ Lộ Đức-          Nguyễn Khánh Ngân                206-579-2179
 • Hội Hiền Mẫu –             Maria Nguyễn Thị Nhu             206-372-0235
 • Hội Thánh Linh CTĐS –  Mary Nguyễn Kim Ngọc        206-459-8388
 • Hội Gia Truởng –          Phanxicô X. Ngô Đình Hòa       206-673-0547
 • Tông Đồ Fatima –          Maria Nguyễn Thị Thu             206-432-0305
 • Tiểu Đội Legio ĐBPH – Maria Nguyễn Thị Mỹ              206-331-7899
 • Tiểu Đội Legio Fatima – Nguyễn Viết Lợi                       206-267-8508
 • Tiểu Đội Legio ĐMTB – Maria Đinh Thị Quế                 206-235-4012
 • Đoàn Truởng TNTT –   Phêrô Nguyễn Quang Công     206-376-1799
 • Ban Khánh Tiết
 • Ban Phụng Vụ
 • Ban Đoàn Thể CGTH
 • Ban An Ninh
 • Ban Ẩm Thực
 • Ban Xây Dựng/Bảo Trì