Ban Ngành

 • Hôi Đồng Mục Vụ –     Đaminh Nguyễn Văn Tiến        206-439-7101
 • Hội Đồng Tài Chánh- V. Động-  Anna Trần Thị Quý    206-799-3619
 • Ban Ẩm Thực
 • Ban An Ninh
 • Ban Đoàn Thể CGTH
 • Ban Giáo Lý Đức Tin/Children & Adult Faith Formation
 • Ban Khánh Tiết
 • Ban Phụng Vụ
 • Ban Truyền Thông-      Phanxicô X. Ng. Đình Thạc    206-931-3871
 • Ban Xây Dựng/Bảo Trì
 • Việt Ngữ Lộ Đức-              Nguyễn Khánh Ngân           206-579-2179