Ban Ngành

Ban Ngành:

 • Hôi Đồng Mục Vụ
 • Hội Đồng Tài Chánh
 • Ban Ẩm Thực
 • Ban An Ninh
 • Ban Đoàn Thể CGTH
 • Ban Giáo Lý
 • Ban Khánh Tiết
 • Ban Phụng Vụ
 • Ban Truyền Thông
 • Ban Vận Động
 • Ban Xây Dựng/Bảo Trì
 • Việt Ngữ Lộ Đức