Ban Giáo Lý Đức Tin/ Children & Adult Faith Formation

I.   Forms/Các mẫu đơn ghi danh:  

Rửa  Tội Trẻ Em – Click here

Xưng Tội – Rước Lễ Lần  Đầu – Click here

Thêm Sức – Click here

Dự  Tòng – Click here

Dự  Bị Hôn Nhân

II.  Schedules/Lịch các lớp học:

Rửa  Tội Trẻ Em – click here

Xưng Tội – Rước Lễ Lần  Đầu – click here

Thêm Sức – click here

Dự  Tòng – click here

Dự  Bị Hôn Nhân

III  Thông Tin Các Bí Tích Khai Tâm cho thiếu nhi

Rửa Tôi Trẻ Em: Dành cho các em bé mới sinh và dưới 7 tuổi.

Xưng tội lần đầu: Ghi danh dành cho các em đủ 7 tuổi hoặc bước vào lớp 3. Các em này đã sinh hoạt trong Thiếu Nhi hoặc trong Trường Công Giáo 1 năm, và phài học đầy đủ trong 1 ăm liên tiếp.

Rước Lễ Lần Đầu: Ghi danh ành cho các em đủ 7 tuổi hoặc bước vào lớp 3. các em này đã sinh hoạt trong Thiếu Nhi hoặc trong Trường Công Giáo 1 năm, và phài học đầy đủ trong 1 ăm liên tiếp.

Thêm Sức: Chương trình 2 năm liên tiếp. Ghi danh dành cho các em đủ 14 tuổi trở nên và đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Ban Giáo Lý sẽ nhận đơn sau các thánh lễ Việt Nam từ Tháng 8 cho đến Tháng 9.

IV Thông Tin Các Bí Tích Khai Tâm cho người lớn/ RCIA & RCIC

Dành cho trẻ em 7 tuổi trở nên chưa lãnh nhận bí tích Rửa Tội và cho người lớn.

Ban Giáo Lý sẽ nhận đơn sau các thánh lễ Việt Nam từ Tháng 8 cho đến Tháng 9.

V Hình ảnh và Sinh hoạt của Ban Giáo Lý – click here

Contact Ban Giáo Lý:

 Saviô Tuấn Phạm – phone: (206) 495-9170 – email: faithformation@ollp.org